สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

เราตอบแทนความตั้งใจของพนักงานทุกคนด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีและน่าพึงพอใจ

โบนัส

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)

ลาหยุดพักผ่อนประจำปี

ค่าโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสุขภาพ

สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

การพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้

วัฒนธรรมองค์กร

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย

ตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งงาน ฝ่าย สถานที่ทำงาน วันที่ประกาศ
หัวหน้าสายบรรจุ ฝ่ายผลิต นิคมอุตสาหกรรมบางปู 12-03-62 ดูรายละเอียด
หัวหน้าสายผสม ฝ่ายผลิต นิคมอุตสาหกรรมบางปู 12-03-62 ดูรายละเอียด
เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต ฝ่ายผลิต นิคมอุตสาหกรรมบางปู 12-03-62 ดูรายละเอียด
หัวหน้างานผลิต (Production Engineer) ฝ่ายผลิต นิคมอุตสาหกรรมบางปู 12-03-62 ดูรายละเอียด
ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง ฝ่ายวิศวกรรม นิคมอุตสาหกรรมบางปู 12-03-62 ดูรายละเอียด
พนักงานควบคุมเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรม นิคมอุตสาหกรรมบางปู 12-03-62 ดูรายละเอียด
พนักงานธุรการ (ศูนย์กระจายสินค้า) แผนกศูนย์กระจายสินค้า นิคมอุตสาหกรรมบางปู 12-03-62 ดูรายละเอียด
หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง และพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ นิคมอุตสาหกรรมบางปู 12-03-62 ดูรายละเอียด
เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้าง และสวัสดิการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และธุรการ นิคมอุตสาหกรรมบางปู 12-03-62 ดูรายละเอียด
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ฝ่ายบริหาร นิมอุตสหกรรม บางปู 08-03-62 ดูรายละเอียด
Marketing Research Officer Marketing สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง) 21-01-62 ดูรายละเอียด
Category Supervisor Customer Marketing สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง) 21-01-62 ดูรายละเอียด
พนักงานขับรถ (ต่างจังหวัด) National Distribution Network สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง) 21-01-62 ดูรายละเอียด
ขายหน่วยรถ (ต่างจังหวัด) National Distribution Network สำนักงานใหญ่ (รามคำแหง) 21-01-62 ดูรายละเอียด