สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์

เราตอบแทนความตั้งใจของพนักงานทุกคนด้วยค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ดีและน่าพึงพอใจ

โบนัส

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม (พนักงานและครอบครัว)

ลาหยุดพักผ่อนประจำปี

ค่าโทรศัพท์มือถือ

ตรวจสุขภาพ

สวัสดิการเพื่อที่อยู่อาศัย

การพัฒนา และส่งเสริมการเรียนรู้

วัฒนธรรมองค์กร

สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย