ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนกประกันคุณภาพ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  • - ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต,คุณภาพ ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานคุณภาพ
  • - ร่วมเป็น Internal audit ในการตรวจประเมินภายในประจำปีและจัดทำรายงานการตรวจฯ

- อบรมสุขลักษณะให้แก่พนักงาน ทั้งในการปฐมนิเทศ/อบรมประจำปี

คุณสมบัติ

  • ไม่จำกัดเพศ อายุ 22 - 32 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สายวิทยาศาสตร์
  • ใช้ Computer microsoft office ในการทำงานได้คล่อง
  • ฟัง, พูด, อ่านภาษาอังกฤษได้
  • สามารถทำงานเข้ากะได้

สถานที่ทำงาน

คุณณิชากร อู่ดาราศักดิ์
บริษัทไอ.พี. วัน จำกัด (นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 6C)
โทรศัพท์ : 02-709-3955 ต่อ 2322
E-mail : nichakorn.u@iphouses.com