กลุ่มบริษัทไอ.พี.

เรามีบริษัทในกลุ่มที่พร้อมสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึงและ มีประสิทธิภาพมากที่สุด ปัจจุบันธุรกิจในกลุ่มบริษัทไอ.พี. เจริญก้าวหน้าและครอบคลุม กลุ่มธุรกิจอีกหลายประเภทดังนี้

บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้า อุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ ไฮยีน วิกซอล วิซ แดนซ์ โฟกัส และไอวี่ มีช่องทางการจัดจำหน่ายครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ แบ่งเป็นร้านค้าปลีกส่งแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) และ ร้านค้าปลีกค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ และช่องทาง พิเศษอื่นๆ

บริษัท ไอ.พี. วัน จำกัด (บางปู)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 ประกอบธุรกิจผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ภายใต้แบรนด์ ไฮยีน วิกซอล วิซ แดนซ์ โฟกัส และไอวี่

โรงงานของเราเป็นโรงงานของคนไทย ด้วยความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้า ที่อยากเห็นคนไทยได้ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ คนไทยในทุกครัวเรือนเราจึงตั้งใจพิถีพิถันในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบ การใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในทุก ขั้นตอนการผลิตที่เน้นเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัยต่อพนักงานจน ถึงผู้บริโภค

โรงงานของเราใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม จึงเลือกใช้ วัตถุดิบที่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ (Biodegradable ingredients) เป็นรายแรกๆ ในเอเชีย และใช้พลังงานสะอาดจาก Solar roof ควบคู่ไปพร้อม ๆ กับการอนุรักษ์การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า และรักษา พื้นที่สีเขียวในโรงงานให้ได้มากที่สุด

ในวันพรุ่งนี้ของทุก ๆ วัน เราจะไม่หยุดสร้างสรรค์ และผลิตสินค้าที่มี คุณภาพ ด้วยวิสัยทัศน์ที่แน่วแน่ “มุ่งมั่น สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่ออนาคตการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น” (INNOVATE PASSIONATELY FOR THE FUTURE OF BETTER LIVING.) ด้วยความภาคภูมิใจ ของคนไทย

ธุรกิจต่างประเทศ

ประเทศ